ĐỢT ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
 TT  Mục Từ ngày Đến ngày Tìm lại Đăng ký
1 Đăng ký xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN năm 2024 12/04/2024 31/05/2024 Tìm lại Hết hạn
2 Đăng ký xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHĐN năm 2024 (Đăng ký thử nghiệm, thí sinh phải đăng ký chính thức từ ngày 15/4/2024 --> 31/5/2024) 15/03/2024 14/06/2024 Tìm lại Hết hạn
3 Đăng ký xét tuyển thẳng trình độ Đại học vào Trường Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2024 15/03/2024 30/06/2024 Tìm lại Hết hạn
4 Đăng ký xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2023 15/04/2023 31/05/2023 Tìm lại Hết hạn
5 Đăng ký xét tuyển thẳng trình độ Đại học vào Trường Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2023 15/04/2023 30/06/2023 Tìm lại Hết hạn
6 Đăng ký xét tuyển thẳng trình độ Đại học vào Trường Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2022 14/06/2022 30/06/2022 Tìm lại Hết hạn
7 Đăng ký xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2022 10/05/2022 15/06/2022 Tìm lại Hết hạn
8 Đăng ký xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2021 23/03/2021 16/06/2021 Tìm lại Hết hạn
9 Đăng ký xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng vào Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHĐN năm 2020 15/06/2020 31/07/2020 Tìm lại Hết hạn